Telefon
WhatsApp
  • +90 216 362 14 44
  • İstanbul, 33 ° / 21°

+90 216 362 14 44

Sürdürülebilirlik Politikası

  • Anasayfa
  • Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

Kuruluşumuz, doğanın tüm unsurları ile birlikte sürdürülebilir bir çevrenin de insani var oluşun sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için, tüm dünya olarak birlikte çaba sarf edilmesi gereken bir dönemde olunduğunun bilincindedir. Bu anlayışla, tüm faaliyetlerde iş anlayışımız üç boyutta ele alınarak değerlendirilir, kararlar bu şekilde alınır ve değer yaratma süreci bu boyutlara dikkat ederek yönetilir. Sürdürülebilirlik Politikası, Kuruluşumuzun iş anayasası olacak şekilde; Kurucu değerleri, temel çalışma ilkeleri, iş etiği anlayışı ve küresel amaçlar ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Sürdürülebilirlik Politikası, tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve karar alınması aşamasında başvurulacak bir rehber niteliğinde ve tüm değer zincirinde yer alan, doğrudan veya dolaylı etkileşim içinde olunan küresel paydaşları kapsayacak şekilde ele alınmıştır.
1. İŞ ANLAYIŞI ODAKLARI
Sürdürülebilirlik Politikası, birbiri ile doğrudan ilişkili üç odak alan üzerine inşa edilmiştir. Kuruluşumuz, sürdürülebilir bir ekonomik gelişimin; kapsayıcı bir yaklaşım ile, bireyin çevresel ve sosyal farkındalığının olması halinde ve sağlıklı bir çevrenin de mümkün olabileceğine inanmaktadır.
1.1. “KAPSAYICI GELİŞİM” ODAKLI İŞ ANLAYIŞI
Kuruluşumuz, faaliyette bulunduğu Turizm Konaklama Sektöründe, tüm çalışanları, iş ortakları ve paydaşları ile birlikte, küresel amaçlar ile uyumlu, sürdürülebilir bir iş anlayışını benimsemekte ve ekonomik alanda yaşanan gelişimin, tüm insanlık ile birlikte çevrenin in tüm unsurlarını da kapsayacak şekilde sağlanması gerektiğine inanmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuzun “KAPSAYICI GELİŞİM” odaklı sahip olduğu iş anlayışı aşağıda sıralanmıştır:
✓ Sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlamak,
✓ Paydaşların istek ve beklentilerinin dikkate alınarak, karar alma süreçlerinde paydaş katılımının desteklenmesine önem vermek,
✓ Sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışmak,
✓ Sürdürülebilirlik çalışmaları ve deneyimini, aktif girişimler ile tüm paydaşlara aktarmayı görev edinmek,
✓ Tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü çalışmanın gerçekleştirilmesine imkân sağlamak,
✓ Tüm faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin ölçme ve değerlendirmesini yaparak olumsuzlukları azaltmaya yönelik iyileştirme aksiyonları almak,
✓ Şeffaf, temel iş etiği kuralları ile uyumlu olmak ve yolsuzluklar ile mücadele etmek.


1.2. “SOSYAL İNSAN” ODAKLI İŞ ANLAYIŞI
Kuruluşumuz, tüm faaliyetlerini ve iş süreçlerini, insan sağlığının korunması, insani gelişimin desteklenmesi ve fırsat eşitliğini esas alarak sürdürmektedir. İnsani gelişimin
sürdürülebilir kılınmasına olanak sağlayacak şekilde, yenilikçi, güvenilir ve erişilebilir iş ve yaşam ortamlarının tesisine odaklanmaktadır.
Kuruluşumuz, sürdürülebilirliğin sosyal yapıların gelişimi, çalışanların kurumsal bağlılığı ve sürekliliği ile sağlanabileceğine, bireyin içinde bulunduğu sosyal yapıyı tüm unsurları ile algılamış olması ve var oluşunu sosyal yapının sağlığı ile birlikte düşünmesi gerektiğine inanmaktadır.
Bu kapsamda, Kuruluşumuzun “SOSYAL İNSAN” odaklı sahip olduğu iş anlayışı aşağıda sıralanmıştır:
✓ Gerek sektörel gerekse de sosyal girişimler ile, faaliyette olunan tüm alanlarda ve coğrafyalarda, başta nitelikli eğitimin yaygınlaştırılması olmak üzere, fırsat eşitliğinin sağlanması ve korunması ile toplumsal sağlığın gözetilmesi konularına azami dikkat gösterilir.
✓ İş sağlığı ve güvenliği alanında iyileşmeyi sağlayacak uygulamalar geliştirme ve hayata geçirme işin bir parçası olarak görülür.
✓ Toplumun ve faaliyet alanlarındaki yerel paydaşların sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama katkı sağlayacak toplumsal projeler geliştirmek ve iş birlikleri yapmak adına imkân yaratılır.
✓ Çalışanların bağlılığı ve refahını yükseltmek hedeflenerek, çalışma ortamını daha verimli hale getirecek koşullar oluşturulur.
✓ Her türlü ayrımcılığın önlenerek, çalışanlara istihdam, kariyer yönetimi, ücretlendirme, performans değerlendirme vb. konularda eşit haklar sağlanır.
✓ Kadın istihdamının gelişimine ve nitelikli aktif katılımına destek olarak tüm kademelerde kadın istihdamı artırmaya çalışılır.
✓ Çalışanların kişisel gelişimleri ile küresel vatandaşlık bilinçlerinin geliştirilmesi yönünde aktif çalışmalar yapılır ve bu çalışmalar desteklenir.

1.3. “SAĞLIKLI ÇEVRENİN” ODAKLI İŞ ANLAYIŞI
Kuruluşumuz, faaliyetlerini gerçekleştirirken, bütün iş ortakları ve paydaşları ile birlikte, çevrenin tüm unsurlarının korunmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasını esas almaktadır.
Tüm faaliyetlerini çevreye saygılı olarak gerçekleştirmeyi temel değer olarak kabul etmekte, çevresel ilişkisinin olası tüm olumsuz unsurlarını öncesinden tespit ederek bertaraf etmenin yollarını geliştirmektedir.
Bu kapsamda, Kuruluşumuz ’ın “Sağlıklı Çevrenin” odaklı sahip olduğu iş anlayışı aşağıda sıralanmıştır:
✓ Faaliyet alanlarının tamamında çevresel etki ölçerek raporlanır ve sektör bazlı hedefler belirlenerek iyileştirme aksiyonları alınır.
✓ Çevre dostu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulamasına olanak sağlanır.
✓ Mümkün olduğunca Çevre Dostu ürünlerin satın alması gerçekleştirilir.
✓ Tüm sektörlerde enerji verimliliği çalışmaları sürekli takip edilir, geliştirilir ve gerekli alt yapıyı oluşturmak ve var olanı yenilemek için çalışılır.
✓ Enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) kullanımının artırılması için çabalanır.
✓ Suyun verimli kullanımını sağlamak için bu konuda çalışanlardan başlayarak tüm paydaşlarda farkındalık sağlayacak eğitimler ve bilgilendirmeler yapılır.
Kültürel Mirasa Duyarlılık
• Yerel ve küresel kültürel mirasa duyarlı bir şekilde yaklaşarak, yöresel değerleri ve gelenekleri koruma amacı taşıyoruz. Misafirlerimize tarihi ve kültürel mirası tanıtmanın yanı sıra değerlerimizi yaşatmak adına çalışmalarda da bulunuyoruz.
THE BOSTANCI HOTEL OLARAK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİ İNŞA ETMEK ADINA, ŞU AN YERİNE GETİRMEKTE OLDUĞUMUZ BU İLKELERİ VE TAAHHÜTLERİ EN YÜKSEK STANDARTLARDA UYGULAMAKTA
KARARLIYIZ